Φωτοβολταϊκά Net Metering & Νέα επιδοτούμενα προγράμματα

 
mail
logo global banner  
  Newsletter n° 52 - 23/2/2016  
 
 

 

Φωτοβολταϊκά Net Metering

Εσείς τα μάθατε για τον Ενεργειακό Συμψηφισμό;
Τώρα πια μπορείτε να γίνεται αυτοπαραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά συστήματα και να ιδιοκαταναλώνετε την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια είτε άμεσα στην εγκατάσταση κατανάλωσής σας, είτε έμμεσα στέλνοντας την στο δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας για να την καταναλώσετε αργότερα από το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνετε πολύ μεγάλη εξοικονόμηση της δαπάνης αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπου δεν χρειάζεται πλέον να πληρώνετε μεγάλους λογαριασμούς για την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και μπορείτε να παράγετε μόνοι σας την ηλεκτρική ενέργεια που χρειάζεστε στην εγκατάστασή κατανάλωσής σας. Το πρόγραμμα του Ενεργειακού Συμψηφισμού Net Meteringείναι ιδιαίτερα χρήσιμο για εγκαταστάσεις με μεγάλες καταναλώσεις ενέργειας όπως Super Market, Ξενοδοχεία, Βιομηχανίες, Αποθήκες, Γραμμές Παραγωγής, Επαγγελματικά Γραφεία, Τράπεζες, κτλ. Το Πρόγραμμα του Υπουργείου για τον Ενεργειακό Συμψηφισμό επιτρέπει την εγκατάσταση και λειτουργία Φωτοβολταϊκών Συστημάτων Net Metering, υπό προϋποθέσεις έως και 500 kWp ανά παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, στο χώρο που βρίσκεται η εγκατάσταση κατανάλωσης ή σε όμορο ακίνητο, τόσο επί της στέγης όσο και επί του εδάφους με χρήση σταθερών βάσεων στήριξης.

Ποια είνα τα βήματα για να γίνετε αυτοπαραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας;
Πρώτο βήμα για την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Συστήματος Net Metering είναι να συγκεντρώσετε τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος όσο το δυνατόν περισσότερων παρελθόντων ετών (π.χ. των τριών τελευταίων ετών), για να υπολογιστεί ο ετήσιος μέσος όρος της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, και παράλληλα να ελεγχθεί από τον πιο πρόσφατο λογαριασμό ρεύματος η συμφωνημένη με τη ΔΕΗ ή άλλο προμηθευτή ισχύ κατανάλωσης, βάσει των οποίων μπορεί να υλοποιηθεί η μελέτη για την απαιτούμενη ή και  μέγιστη επιτρεπόμενη εγκατεστημένη ισχύ για το συγκεκριμένο αριθμό παροχής. Ταυτόχρονα θα πρέπει να συγκεντρώσετε τα τοπογραφικά διαγράμματα του γηπέδου ή και τις κατόψεις της στέγης όπου μπορεί να γίνει η εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών πλαισίων, για να ελεγχθεί η δυνατότητα χωροθέτησης των φωτοβολταϊκών πλαισίων. Σημειώνεται ότι για τη μεγιστοποίηση της παραγόμενης ενέργειας πρέπει να επιλέγεται η έκταση εκείνη του γηπέδου ή και η στέγη εκείνη του κτιρίου που είναι προσανατολισμένη προς το Νότο και που δεν σκιάζεται, ή διαφορετικά μπορεί υπό προϋποθέσεις να χρησιμοποιηθούν και οι υπόλοιπες εκτάσεις/επιφάνειες μετά από μελέτη. Την παραπάνω μελέτη αναλαμβάνει για λογαριασμό σας να την εκπονήσει η εταιρείας μας δωρεάν χωρίς κανένα κόστος, όπως και να προετοιμάσει και καταθέσει την αίτηση σύνδεσης στο Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας της Αρμόδιας Περιοχής του έργου, καθώς και να υλοποιήσει όλες τις διαδικασίες που απαιτούνται για την αδειοδότηση του έργου από την Πολεοδομία όπου απαιτείται, ή την εκπόνηση και υποβολή τεχνικο-οικονομικής μελέτης για τη λήψη χρηματοδότησης μέσω των συνεργαζόμενων τραπεζών, ή την υποβολή πρότασης για την ένταξη σε επιδοτούμενο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ ή στις διατάξεις του Αναπτυξιακού Νόμου.

περισσότερα
 

Προκήρυξη αναμενόμενων επιδοτούμενων προγραμμάτων ΕΣΠΑ για υφιστάμενες τουριστικές ΜΜΕ και λοιπές μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις δραστηριοποιούμενες σε 8 επιλεγμένους στρατηγικούς τομείς

Μετά από αναμονή λίγων μηνών προκηρύχθηκαν την 11η Φεβρουαρίου 2016 τα τέσσερα προγράμματα επιδότησης του ΕΣΠΑ που είχαν προ-δημοσιευθεί τον Οκτώβριο του 2015. Μεταξύ των προγραμμάτων αυτών δίνεται η δυνατότητα α) σε υφιστάμενες τουριστικές ΜΜΕ επιχειρήσεις που είχαν συσταθεί έως την 31 Δεκεμβρίου 2015 με απασχόληση τουλάχιστον 0,5 Ετήσιας Μονάδας Εργασίας και β) σε υφιστάμενες μικρές & πολύ μικρές επιχειρήσεις δραστηριοποιούμενες σε 8 επιλεγμένους στρατηγικούς τομείς, να υποβάλουν πρόταση για τη λήψη επιδότησης υπό προϋποθέσεις έως και 50% του προϋπολογισμού της πρότασης με ανώτατο όριο μέγιστου επιλέξιμου προϋπολογισμού τις 150.000 Ευρώ για τις επιχειρήσεις της περίπτωσης α) και τις 200.000 Ευρώ για τις επιχειρήσεις της περίπτωσης β). Διευκρινίζεται ότι η υποβολή των προτάσεων θα είναι δυνατή από τις 29 Μαρτίου έως και τις 17 Μαΐου 2016 για τις επιχειρήσεις της περίπτωσης α) και από τις 7 Απριλίου έως και τις 20 Μαΐου 2016 για τις επιχειρήσεις της περίπτωσης β), οπότε και θα λήξει η περίοδος υποβολής και θα ξεκινήσει η αξιολόγηση των προτάσεων. Επειδή η αξιολόγηση των προτάσεων δε θα υλοποιηθεί βάσει σειράς προτεραιότητας, αλλά βάσει της συνολικής βαθμολόγησης της πρότασης δυνάμει των κριτηρίων του Προγράμματος, συνίσταται η προσοχή των ενδιαφερομένων στην επιλογή και υποβολή των προτεινόμενων δαπανών, ειδικότερα η υλοποίηση δαπανών εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος βαθμολογείται έξτρα. Στα παραπάνω πλαίσια η εταιρεία μας αναλαμβάνει για λογαριασμό σας, με εξειδικευμένους συμβούλους-συνεργάτες, τη σύνταξη και υποβολή των προτάσεων στους αρμόδιους Φορείς, και τη μετέπειτα παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

περισσότερα

 

Αναμονή δημοσίευσης προσχεδίου Νέου Αναπτυξιακού Νόμου

Εντός των προσεχών ημερών αναμένεται η δημοσίευση και η έναρξη δημόσιας διαβούλευσης επί του προσχεδίου του Νέου Επενδυτικού Νόμου. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Νέος Επενδυτικός Νόμος χωρίζεται σε 8 Ενότητες ανάλογα με το είδος και τα χαρακτηριστικά της επένδυσης, ενώ χωριστή ενότητα αποτελεί η υλοποίηση επενδύσεων προστασίας του περιβάλλοντος. Ακόμα αξίζει να σημειωθεί ότι στο Νέο Επενδυτικό Νόμο εισάγονται και προωθούνται και άλλες μορφές ενίσχυσης εκτός της κεφαλαιακής ενίσχυσης, όπως η φορολογική απαλλαγή, η επιδότηση χρηματοδοτικής μίσθωσης, η επιδότηση επιτοκίου, ο συμψηφισμός οφειλών με φόρους, η επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η εγγύηση του συντελεστή φορολογίας, η ταχεία αδειοδότηση (fasttrack), ή η χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου, που σε αριθμητικούς όρους θα ισοδυναμούν με την επιδότηση της κεφαλαιακής ενίσχυσης. Το ποσοστό των ενισχύσεων του Νέου Επενδυτικού Νόμου κυμαίνεται από 10% έως και 45% του κόστους της επένδυσης, ενώ ο ελάχιστος επιλέξιμος προϋπολογισμός της επένδυσης δε μπορεί να είναι κατώτερος των 150.000 Ευρώ για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις, των 200.000 Ευρώ για τις μεσαίες επιχειρήσεις και των 500.000 Ευρώ για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Στα παραπάνω πλαίσια η εταιρεία μας αναλαμβάνει για λογαριασμό σας, με εξειδικευμένους συμβούλους-συνεργάτες, τη σύνταξη και υποβολή των προτάσεων στους αρμόδιους Φορείς, και τη μετέπειτα παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου.

περισσότερα
 

 

 
     
--
- message
--
Το E-mail αυτό σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί κακόβουλο, διότι με βάση το άρθρο 14 του Νόμου 2672/1998(ΦΕΚ 290 τ.Α), περιέχει τα στοιχεία του αποστολέα και οδηγίες για διαγραφή του e-mail του παραλήπτη από την λίστα παραληπτών.
This E-mail is not considered as spam, because according to Greek legislation, it contains sender's information and describes the steps of removing recipient's e-mail from the mailing list.